Severe Central Sleep Apnea/Hypopnea Syndrome Mimicking Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder
Joon Mo Koo, Su-Hyun Han, Sang-Ahm Lee
Sleep Med Res. 2015;6(2):77-80.   Published online 2015 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.17241/smr.2015.6.2.77
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Contribution of basal ganglia activity to REM sleep disorder in Parkinson’s disease
Zixiao Yin, Tianshuo Yuan, Anchao Yang, Yichen Xu, Guanyu Zhu, Qi An, Ruoyu Ma, Yifei Gan, Lin Shi, Yutong Bai, Ning Zhang, Chunxue Wang, Yin Jiang, Fangang Meng, Wolf-Julian Neumann, Huiling Tan, Jian-Guo Zhang
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.2024; : jnnp-2023-332014.     CrossRef
Obstructive sleep apnea may reduce a diagnostic accuracy of video-polysomnography for idiopathic REM sleep behavior disorder
So Young Lee, Soo Jeong Kim, Hyo Jae Kim, Sang-Ahm Lee
Sleep Medicine.2023; 101: 316.     CrossRef
Residual Injurious Symptoms and Its Association With Neurodegenerative Outcomes in Idiopathic Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder: A Retrospective, Longitudinal Follow‐up Study
Jing Wang, Yaping Liu, Steven W.H. Chau, Jihui Zhang, Jessie Tsang, Mandy Wai Man Yu, Ngan Yin Chan, Joey W.Y. Chan, Shirley Xin Li, Bei Huang, Hongliang Feng, Vincent Mok, Yun Kwok Wing
Movement Disorders.2020; 35(11): 2077.     CrossRef
Dream enactment behavior: review for the clinician
Marc Baltzan, Chun Yao, Dorrie Rizzo, Ron Postuma
Journal of Clinical Sleep Medicine.2020; 16(11): 1949.     CrossRef
The utility of a Korean version of the REM sleep behavior disorder screening questionnaire in patients with obstructive sleep apnea
Sang-Ahm Lee, Joon-Hyun Paek, Su-Hyun Han, Han-Uk Ryu
Journal of the Neurological Sciences.2015; 358(1-2): 328.     CrossRef